FITSIDIHANA NIARAKA NY 19 KA HATRAMIN’NY 28 MARTSA 2024 TEO AMIN’NY EKIPA GCSM (Global Collaboration on SORGHUM& MILLET) SY PIL (Peanut Innovation Lab), SOC, FOFIFA ARY NY EKIPA TEO AMIN’NY TETIKASA APEMBA MOMBA NY FITSIDIHANA IREO ANDRANA AMIN’NY KARAZANA APEMBA SY VOANJO AVY ANY IVELANY MBA AHAFAHANA MANAO NY FANKATOAVANA

Ny karazana voasoratra ao amin’ny katalaogy (CNEV) ihany no azo vokarina, mba ahafahana manao ny fanamarinana. Ny Tetikasa Apemba, izay vatsian’ny USAID ara-bola ary miara-miasa amin’ ny Global Collaboration on SORGHUM & MILLET, ny Peanut Innovation Lab, ny College of Agricultural & Environmental Sciences UNIVERSITY OF GEORGIA ary ny FOFIFA, dia mikendry ny hampiditra karazana voanjo sy apemba vaovao ho an’i Madagasikara. Noho izany, ny asa fanaovana andrana sy ny famaritana ny toetoetry amin’ireo karazana ireo dia notanterahana. Ny tanjona dia ny anoratana ireo karazana izay mahomby kokoa sy ahitana toetra mampiavaka azy amin’ny ireo karazana efa misy mba hanoratana azy ireo ao amin’ny Katalaogy. Ny asa fitsidihana eny an-tsaha dia natao ao anaty lamin’asa mba ahazoana manantanteraka ireo asa ireo. Ny hanombanana ny andrana sy ny fijerena ny maha iray volo eo amin’ny karazana tsirairay amin’ny toerana samihafa ary hamantarana ny toetra mampiavaka azy sy ny tombontsoa agronomika no nojerena tamin’izany.

Ity iraka niarahana ity dia nanomboka tamin’ny 19 ka hatramin’ny 28 martsa 2024 teo amin’ny SOC, ny DPV, ny Ekipan’ny tetikasa Apemba ary ireo manam-pahaizana vahiny miisa efatra amin’ny apemba sy voanjo mba hijery sy handinika ny toetrin’ny voly sy hijery ireo toetra mampiavaka azy eo amin’ny toerana 7 samihafa (Kianjasoa, CMS tao Imehy Sakay, Ambondro Kaominina ambanivohitra Tsihombe Ambovombe, CAFPA ao Ihosy, TOZZI GREEN Satrokala ao Ihosy, Ankazomiriotra Antsirabe, Miadàna Majunga) miaraka amin’ireo mpandray anjara rehetra voakasik’izany mba hanome soso-kevitra hanatsarana ny fomba fanatanterahana ny andrana ary mba handrafetana ny iraka manaraka.

Ny dingana amin’izao fotoana izao dia eo amin’ny andrana voalohany amin’ny fambolena ny karazana apemba sy voanjo. Nandritra ny fitsidihana dia naseho tamin’ny SOC ireo fomba notanterahana nandritra ny andrana. Ny fanatsarana ny andrana manaraka amin’ny alalan’ny fanomezana ny fitsipika arahina sy ny tabilao famaritana ny toetrin’ny karazana dia omen’ny SOC.

Ny karazana voanjo miisa enina ambin’ny folo (16) sy ny karazana apemba miisa efatra ambin’ny folo (14) dia nanaovana andrana ary naraha-maso nandritra ny fitsapana voalohany mba hanamarinana ny fahazakany ny tontolo misy eto, hamantarana ny toetra mampiavaka azy, anohizana ny fanadiovana ara-karazana ary hijery ny maha iray volo azy. Ho an’ny andrana manaraka dia ny karazana efa voasoratra ao anaty Katalaogy no ampiasaina ho karazana anaovana fampitahana: RASTA ho an’ny apemba sy Fleur 11 ho an’ny voanjo.

Raha miresaka momba ny apemba, karazany telo no haverina amin’ny alalan’ny fitsapana DHS sy VATE ho an’ny fihodinana faharoa: GOBIYE, 76T1 #23 ary MACIA.

Raha ny momba ny voanjo indray dia ireo karazana manana dingam-piainana haingana no eritreretina atolotra amin’ny dingana fitsapana faharoa dia ny SGV 0805, SGV 10010ER, 78936 ary AKAAR.

Ny dingana arahina ho an’ny andrana manaraka dia ho lazaina amin’ny an-tsipiriany mandritra ny iraka manaraka eo amin’ny fahamatoizan’ny voly sy ny fijinjana.

Fifanankaloza-kevitra teo amin’ny Tarika
Karazana Apemba atao hoe GOBIYE
Karazana Apemba atao hoe GOBIYE
Karazana Voanjo atao hoe SGV 10010ER
Karazana Voanjo atao hoe SGV 10010ER

Hametraka hafatra

Your email address will not be published. Required fields are marked *